1. Vorsitzender: Reinhold Meyer, Ottenhof 19, 91287 Plech